Assista Juristen staat u bij

Assista Juristen is werkzaam op het gebied van het arbeids- en ambtenarenrecht in ruime zin. Wij bemiddelen, adviseren en verlenen juridische bijstand in (collectieve) arbeids-
kwesties. Dat kunnen conflicten zijn, maar liever voorzien wij er in dat een conflict en daarmee een vaak langdurige en belastende bezwaar- en beroepsprocedure, wordt voorkomen.

De dienstverlening van Assista Juristen omvat tevens de juridische, procedurele en secretariële ondersteuning van plaatsings- en herzieningscommissies bij reorganisaties en fusies alsmede van bezwaar- en beroepscommissies in het kader van de Algemene wet bestuursrecht.

Daarnaast is Assista Juristen actief in ondersteuning van collectief overleg tussen sociale partners in het kader van CAO-vorming en fusie- en reorganisatie processen alsmede met het leveren van HR beleidsondersteuning.

Ook zijn wij actief betrokken bij evaluaties van functie- en loongebouw in een ambtelijke organisatie.

Wij richten ons met name op overheids- en non profit organisaties. Dus rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, WGR instellingen, onderwijs en zorg- en welzijnsinstellingen e.d. zien wij als onze doelgroep.

Assista Juristen | Postbus 2263 | 5202 CG 's Hertogenbosch | T 073 511 94 60 | E info@assistajuristen.nl